UGL enligt certifiering 2008
Utveckling av grupp och ledare

Sveriges mesta och bästa ledarskapsutbildning!
1981 infördes UGL-kursen som obligatorisk ledarskapskurs i försvarets officersutbildning. Den har från ca 1990 även blivit en uppskattad och spridd utbildning utanför Försvarsmakten.

Idén vad gäller syfte och metod hämtades från USA. Kursen lovordades mycket redan från början liksom idag, detta gjorde att intresset och efterfrågan med åren har fått en stor spridning utanför försvaret.

Konceptet UGL behandlar den aspekt av ledarskap och medarbetarskap som handlar om relationer, det vill säga om mig som ledare/medarbetare i relation till andra i arbetslaget. Konceptet syftar till att ge reflketionsverktyg för hu jag själv påverkas av och påverkar andra, i en arbetssituation. Vilka krafter inom mig själv och inom andraq som underlättar respektive försvårar denna process.

Inom relationsaspekten finns många vinklingar såsom kommunikation, värderingar, gruppdynamik och lärande.

UGL handlar vidare om hur en grupp utvecklas och mognar, vad som händer i gruppen under utvecklingens gång och vad som främjar respektive hämmar en positiv utveckling. Detta benämns som gruppdynamik.

Kursen handlar också om ledasrskapets möjligheter och problematik relaterat till gruppens mognadsutveckling. Vad är det som underlättar respektive försvårar uppgifterns lösande och gruppens utvecking ur ett ledarperspektiv?

Målgrupp
Chefer och arbetsledare på olika nivåer.

Utvecklingsmål
Bli effektivare som ledare, gruppmedlem och utbildare genom att

- arbeta med reflektion och lärande enskilt och i grupp
- kunna hantera och förstå konflikter
- kunna kommunicera direkt och klart
- förstå känslors inverkan på individ och gruppnivå
- kunna ta och ge utvecklande feed-back
- kunna urskilja olika faser i en grupps utveckling
- förstå hur funktionalitet, kön, sexuell preferens samt etnicitet påverkar relationer och ledarskap
- kunna urskilja olika stadier i en grupps utveckling och det egna förhållningssättet relaterat till dessa
- förstå att det finns behov av olika ledarstilar
- uppnå ökad självkännedom och självinsikt.
- personlig utveckling

Innehåll
Kursen erbjuder deltagarna möjligheter att träna ledarskap, kommunikation, att ge och ta kritik med mera. Detta ställer krav på att deltagarna tar eget ansvar för sin inlärning och utveckling.

Kursen skiljer sig avsevärt från "traditionell" utbildning och handledarna fungerar mer som tränare än lärare.

Ju högre aktivitet, större inlevelseförmåga och öppenhet deltagarna kan bidra med, desto större utbyte får han/hon av kursen.

Utbildningens pedagogik är upplevelsebaserat lärande där övning och tid för reflektion varvas med teori. Deltagarnas egen aktivitet är stor och det krävs fullständig närvaro under hela kursen.

Bestämmelser
Kursen får genomföras endast under nedanstående förutsättningar

1. Den leds av två särskilt utbildade och godkända handledare enligt certifiering 2008, registrerade vid Försvarshögskolan

2. Den genomförs i en grupp om lägst 8 och högst 12 deltagare

3. Den genomförs sammanhängande under 5 dagar mot fastställt
    mål enligt fastställt program         

copyright (c) 1999 go-utveckling - uppdaterad 2001-01-30 - e-post