GO-utveckling erbjuder privat näringsliv och offentlig förvaltning hög kompetens inom beteendevetenskap för verksamhetsutveckling på individ-, grupp- och organisations-nivå.

Grunden för ett lyckat samarbete är det arbetsklimat som råder i organisationen. Delaktighet och förståelse hos alla för behovet av utveckling/förändring är avgörande och påverkar effekten av insatser. Viktigt och avgörande är också ett väl fungerande ledarskap.

Kunskap genom erfarenhet

Mina erfarenheter som konsult visar på vikten av ett väl fungerande samspel mellan människor där ledarskap och medarbetarskap är viktiga komponenter. När samarbetet inte fungerar tar det onödig tid och kraft från medarbetare som bättre och mera effektivt kan användas för verksamhetens utveckling. Att kunna lösa komplicerade problem tillsammans med andra förutsätter också god social kompetens.

Verktyg stärker ledare och medarbetare
GO-utveckling arbetar med olika verktyg för att stärka ledarskapet och medarbetarskapet i teambaserade organisationer. Verktygen omfattar utveckling av ledarskap, medarbetarskap och kommunikation för att nå bästa möjliga effektivitet i team och arbetsgrupper. Metoden är ofta upplevelsebaserad med efterföljande reflektion i grupp för att förstå mer och sedan kunna omsätta i handling. Andra verktyg kan vara organisationsöversyn, behovsinventering av utvecklingsinsatser, medarbetarsamtal, stressprofiler, seminarier och att vara personlig coach till chefer och ledare.

Tillsammans med uppdragsgivaren formuleras behov och önskemål som finns i verksamheten för att åstadkomma bästa möjliga utveckling för individ, grupp och organisation.

Vår marknad
GO-utveckling vänder sig både till den privata och offentliga sektorn i olika delar av Sverige samt till andra konsultföretag för samarbete inom området individ-, grupp- och organisations-utveckling.
 


copyright (c) 1999 go-utveckling - uppdaterad 2000-06-14 - e-post